White House Christmas Decorations Tour

White House Christmas Decorations Tour

White House Christmas Tour First lady Melania Trump unveils 2018 White House Christmas .

Melania Trump Unveils White House Christmas Decorations | Time First lady Melania Trump unveils 2018 White House Christmas .

PHOTOS: The 2018 White House Christmas Decorations | Washingtonian The White House is decorated for Christmas 2018 — see inside .

The White House Christmas Tour First lady Melania Trump unveils 2018 White House Christmas .